Bucovina Profundă

24 mai 2011

CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ

CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR

Care este baza legală pentru ca un părinte să poată refuza vaccinarea copilului său?

 

REZUMATUL articolului:

 INTRODUCERE

 • context, justificare, necesitate

 PREVEDERI DIN LEGISLAŢIA SPECIFICĂ

 • Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii
 • OG nr. 53/2000  privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată prin Legea nr. 649/2001

 CONCLUZII

 •  Orice pacient are dreptul de a refuza un tratament sau o procedură medicală, inclusiv vaccinarea;
 •  Orice tratament sau procedură medicală, inclusiv vaccinarea, se pot acorda unui copil  numai după ce s-a obținut consimțământul părintelui/tutorelui, cu excepția situațiilor de urgență;
 • Orice campanie de vaccinare presupune existența unui ordin prealabil al Ministrului Sănătății, aşadar – pentru cazuri extreme, cum a fost cel al vaccinului anti-HPV – un act administrativ anulabil în instanță (prin  procedura de contencios).

 ALTE PREVEDERI LEGALE UTILE

 • Constituţia României
 • Legea nr. 279/2009 – Codul Civil

 ALTE ARGUMENTE   bioetice si medico-legale 

 • Revista Română de Bioetică
 • Academia Americană de Pediatrie

 CE TREBUIE SĂ FACĂ UN PĂRINTE CARE NU DOREŞTE SĂ-I FIE VACCINAT COPILUL?

 • Mic ghid etapizat de actiuni institutionale

 DECLARAŢIE DE REFUZ A VACCINĂRII

 • Formular tip

Articolul intreg:

(sursa: ANUARUL pe 2010 al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România, paginile 45-50.)

CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU CA UN PĂRINTE SĂ POATĂ REFUZA VACCINAREA COPILULUI SĂU?

Acest ghid are scopul de a sprijini părinţii care nu doresc administrarea unuia sau altuia dintre vaccinuri copiilor lor. În ciuda obiceiului împământenit de pe vremea comunismului şi conform căruia toată lumea  trebuie să se vaccineze, decizia familiei are prioritate absolută în fața autorităților. Afirmaţiile „aşa e legea” sau „aşa cer regulile comunității”, folosite de medici sau directorii de şcoli în sprijinul vaccinării obligatorii, sunt lipsite de fundament şi orice părinte poate, prin cunoaşterea câtorva elemente juridice de bază, explicate mai jos, să îşi impună punctul de vedere.

PREVEDERI DIN LEGISLAŢIA SPECIFICĂ

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor prevede clar necesitatea consimțământului informat şi exprimat în scris pentru intervențiile medicale.

„Art. 13. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”

Definiția intervenției medicale este dată la art. 1 lit. d) din aceeaşi lege astfel:”prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.”cuprinzând aşadar şi vaccinarea.

Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii nu prevede obligația de a fi vaccinat. Articolele 374 şi 376 solicită medicului să acționeze respectând voința pacientului, iar art. 649 prevede acordul scris al pacientului pentru diagnosticul şi tratamentul cu potenţial risc (nu se face însă definirea termenului). De asemenea, art. 651 prevede că actul medical se poate face în lipsa consimțământului informat  numai în situaţii de urgenţă în care lipsa acțiunii imediate ar pune în pericol viața pacientului.

„Art. 374 – (3) Deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul  şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii  și deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică.”

„Art. 376 – (1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-și exprima voinţa sau consimţământul, medicul acţionează respectând voinţa pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală.”

„Art. 649. – (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris.

(2) În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.

(3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

Art. 650. – Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;

b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

Art. 651. – (1) Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.

(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului.”

Conform  OG nr. 53/2000  privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată prin Legea nr. 649/2001,

„Art. 1 – (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat  și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a raporta efectuarea acesteia direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenţi este prevazută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi în Programul naţional de imunizări aprobat prin ordin al ministrului Sănătăţii şi Familiei.”

Din analiza acestui text de lege rezultă clar că vaccinarea nu este obligatorie, pentru că se folosește termenul „recomandată”. Pentru medicii de familie există obligația profesională să vaccineze  corect și să raporteze anumite boli ca  și situația vaccinărilor (se ţine un caiet unic de vaccinare pe persoană și medicul de familie face asemenea raportări), dar de aici nu rezultă nicidecum vreo obligație pentru părinţi/copii de a se supune vaccinării.

CONCLUZII

• Orice pacient are dreptul de a refuza un tratament sau o procedură medicală, inclusiv vaccinarea;

• Orice tratament sau procedură medicală, inclusiv vaccinarea, se pot acorda unui copil  numai după ce s-a obținut consimțământul părintelui/tutorelui, cu excepția situațiilor de urgență;

• Orice campanie de vaccinare presupune existența unui ordin prealabil al Ministrului Sănătății, aşadar – pentru cazuri extreme, cum a fost cel al vaccinului anti-HPV – un act administrativ anulabil în instanță (prin  procedura de contencios).

ALTE PREVEDERI LEGALE UTILE

 Constituţia României

„Art. 22. – (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.”

„Art. 23. – (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.”

„Art. 26  – (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.”

„Art. 31 – (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”

Legea nr. 279/2009 – Codul Civil (noul Cod, promulgat, care urmează să intre învigoare la 1.10.2011)

„Art. 61. – (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege.

(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.”

„Art. 64 – (1) Corpul uman este inviolabil.”

„Art. 67. Nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică, decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute delege.”

ALTE ARGUMENTE

Că acordul părinţilor pentru vaccinarea copiilor este important se subliniază şi în articolul „Particularităţi şi dileme etice ale consimţământului informat în oncologia pediatrică”, publicat de Revista Română de Bioetică [1]

„Academia Americană de Pediatrie (AAP) a argumentat că ‘întreaga doctrină’ a consimţământului informat prezintă o aplicabilitate particulară în pediatrie. În consecinţă, conform AAP, consimţământul poate fi acordat numai de către pacientul ‘cu capacitate adecvată de decizie şi cu împuternicire legală’.

Părinţii (sau alţi aparţinători legali) pot acorda consimţământul informat, iar copilului i se solicită să-şi dea acordul informat ori de câte ori este nevoie. AAP notează că acordul solicitat are relevanţă mai mare când ‘intervenţia propusă nu este esenţială pentru viaţa copilului şi/sau poate fi practicată fără  un risc substanţial’.”

Acest articol citează şi din norme ale bioeticii din care nu toate au o valoare juridică explicită. Totuşi, principiul este acelaşi  – minorul nu-şi poate da singur consimțământul la tratament, reprezentantul legal fiind acela chemat să şi-l dea în numele copilului.

CE TREBUIE SĂ FACĂ UN PĂRINTE CARE NU DOREŞTE SĂ-I FIE VACCINAT COPILUL?

Părinții pot completa modelul de declaraţie anexat (vezi ultima pagină) pe care să îl depună la secretariatul instituției, insistând pentru o confirmare a primirii acestuia (un număr de înregistrare). Aceasta ar trebui să fie de ajuns.Dacă metoda de mai sus nu dă roade, părinții pot încerca următoarele:

• Să comunice medicilor și directorului unității că nerespectarea voinței lor va duce la un proces civil, respectiv la o plângere penală sau/și la Colegiul Medicilor, după caz;

• Toate campaniile de vaccinare trebuie sa aibă o procedură de aplicare stabilită printr-un ordin prealabil al Ministrului Sănătății. (De exemplu, campania din anul 2010 pentru vaccinare contra gripei cu vaccinul „Cantgrip” s-a realizat conform OMS nr. 3280/24.02.2010.) Părinții să ceară unității de învățământ o copie a ordinului respectiv pentru a o studia;

• Să ceară de la DSP (Direcția de Sănătate Publică) locală o adresă din care să rezulte că vaccinarea nu este obligatorie și să o  prezinte medicului sau directorului;

• Să solicite directorului sau medicului să recunoască în scris faptul că procedura de vaccinare este ineficientă (refuzul de a primi un copil nevaccinat într-o comunitate de vaccinați înseamnă, implicit, că vaccinurile nu au efect).

În cazul extrem când  copilul nu este acceptat la înscrierea la şcoală/grădiniţă/creşă pe motiv că nu este vaccinat,

• Să solicite conducerii unității decizia scrisă, însoțită de motivarea în fapt şi de temeiurile legale;

• Să se adreseze unui cabinet de avocatură pentru consiliere sau servicii de reprezentare [2];

• Să se adreseze cu plângere Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pe motiv că se încalcă dreptul la educație al copilului.

ANEXA – Declaraţie de refuz a vaccinării [3]

DECLARAŢIE

Subsemnaţii

……………………………………………………………………, născută la …………………, domiciliat în ……………………………………………….., CNP: ……………………………………………. şi

……………………………………………………………………, născut la …………………, domiciliat în …………………………………………………, CNP: …………………………………………….

în calitate de  părinţi ai copilului ……………………………………………………….., elev la şcoala dumneavoastră,

Fiind pe deplin informați asupra riscurilor administrării, cât şi neadministrării vaccinurilor asupra copilului nostru, declarăm pe propria răspundere că  NU SUNTEM DE ACORD cu administrarea asupra acestuia a vaccinului ……………………. / a niciunui vaccin.

Refuzul nostru expres, astfel exprimat în scris, este un drept conferit în baza următoarelor legi:

• Art. 22, 23, 26, 34 din Constituția României

• Art. 61, 64 şi 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil

• Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

• Art. 374(3), 376(1) şi 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătății.

În spiritul respectării legislației din domeniu, personalului medical îi este opozabilă îndeplinirea – în caz contrar cu riscul sancțiunilor – a prevederilor Legii nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 53/2000 (art.1 alin.1, privind obligația asigurării vaccinării corecte a copiilor), inclusiv cu  informarea părinţilor asupra caracterului non-obligatoriu al acestor vaccinuri, conform Anexei aceluiaşi act normativ (privind schema de vaccinare recomandată pentru copii).

DATA:

SEMNĂTURI:

Note:

[1]  http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.jsp?item=10485&node=1275

[2]  În Bucureşti se poate apela la CA „Blejuşcă Ionuţ Doru”, tel. 0766 210 968, email ionut.blejusca@gmail.com

[3]  Acest model de declaratie se poate modifica pentru a fi utilizată în vederea refuzării vaccinărilor şi în alte circumstanţe: în maternitate, la medicul de familie etc.

Sursa:  ANUARUL pe 2010 al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România, paginile 45-50

Anuarul este disponibil  pe net in format pdf pe site-ul pentruviatacluj.ro

73 comentarii »

 1. POEZIE: CREDINTA IN POPOR ! http://www.youtube.com/watch?v=tbUxF8K_Scc

  Apreciază

  Comentariu de Ortodox — 24 mai 2011 @ 18:48 | Răspunde

 2. […] Citez din articolul CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR: […]

  Apreciază

  Pingback de WORLDLINES - June 28, 2009 — 24 mai 2011 @ 19:25 | Răspunde

 3. […] preluat de pe https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2011/05/24/cum-se-poate-refuza-vaccinarea-copiilor-baza-legala/ Acest articol a fost publicat în Diverse. Salvează legătura permanentă. ← Ganduri de […]

  Apreciază

  Pingback de CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ | O opinie — 18 iunie 2011 @ 17:31 | Răspunde

 4. […] Cum sa eviti vaccinarea “obligatorie”: […]

  Apreciază

  Pingback de Studiu: Vaccinurile la copii provoaca mortalitate infantila | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara — 16 august 2011 @ 11:35 | Răspunde

 5. […] Cum sa eviti vaccinarea “obligatorie”: […]

  Apreciază

  Pingback de Studiu: VACCINURILE LA COPII PROVOACĂ MORTALITATE INFANTILĂ « PELERIN ORTODOX — 16 august 2011 @ 21:00 | Răspunde

 6. […] SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ Aug 17 Vaccinuri https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2011/05/24/cum-se-poate-refuza-vaccinarea-copiilor-baza-legala… copil, legal, obligatorie, refuz, vaccin, vaccinare Leave a comment […]

  Apreciază

  Pingback de CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ - Asociaţia ProVita filiala Gorj — 17 august 2011 @ 18:09 | Răspunde

 7. Felicitari si mii de multumiri pentru aceste informatii ! Le consider ” de aur” ! Sper sa le gaseasca -citeasca cat mai multi din cei „treziti” !

  Apreciază

  Comentariu de Gabriel — 27 martie 2012 @ 23:26 | Răspunde

  • Gabriel sper sa iti moara copiii in chinuri groaznice ca urmare a nevaccinarii lor.Hai sictir fatalau imputit!

   Apreciază

   Comentariu de Adi Calin — 5 martie 2015 @ 20:52 | Răspunde

   • DECIZIA FAMILIEI ARE PRIORITATE ABSOLUTA IN FATA AUTORITĂȚILOR. UN BEBE NU ARE DREPTURI. PĂRINTE DECIDE PTR. ÎNGRIJIREA SI CREȘTEREA COPILULUI SAU. DE CE JIGNEȘTI PĂRINȚII CU COPII MICI ? CORPUL UMAN ESTE INVIOLABIL!!!!)))))) SPER SA FI CERCETAT PENTRU ACȚIUNILE TALE ..

    Apreciază

    Comentariu de Carolina — 8 octombrie 2015 @ 11:27 | Răspunde

   • A precizat ! Pt. cei treziți ! Tu nu ești unul dintre ei !

    Apreciază

    Comentariu de Miha — 27 noiembrie 2015 @ 13:38 | Răspunde

   • Crezi ca este normal sa-i doresti asa ceva unei persoane? Stii ca gandurile rele se intorc de unde au plecat da?

    Apreciază

    Comentariu de Alex — 23 februarie 2016 @ 15:45 | Răspunde

   • Și tu și tot ce iubesti tu sper sa muriti in chinurile cele mai mari

    Apreciază

    Comentariu de Just me — 19 decembrie 2019 @ 17:16 | Răspunde

 8. Bebe al meu a primit pana la 2 luni jum vaccinurile „obligatorii”. Acum are 4 luni jum, si m-am hotarat sa nu mai acceptam nici un vaccin. Am sunat-o pe dna dr sa o informez, si mi-a spus ca sa ma duc sa-mi dea fisa si sa caut un alt medic de fam, ca ea nu raspunde…eu sper ca am facut cea mai buna alegere si sper sa nu fie o problema ca deja a luat o parte din vaccinuri. Doamne ajuta!

  Apreciază

  Comentariu de lia (tg.ms) — 30 martie 2012 @ 11:15 | Răspunde

  • Sper sa moara bebele tau in chinuri groaznica pentru ca i-ai refuzat dreptul la vaccinuri!

   Apreciază

   Comentariu de Adi Calin — 5 martie 2015 @ 20:54 | Răspunde

   • CUM SA DOREȘTI ACESTUI PĂRINTE SA-I MOARA BEBELUȘUL CA A ALES SA-SI PROTEJEZE ÎNGERAȘUL DE NISTE VACCINURI COMERCIALE CARE AU NENOROCIT DE AUTISM, SINDROM DOWN, AFECȚIUNI NEUROLOGICE GRAVE, MENINGITA, POLIOMIELITA, ETC MILIOANE DE COPII? ESTI PUS SPECIAL SA INTIMIDEZI SI SA AMENINȚI PĂRINȚII?)))) AR TREBUI SA FI CERCETAT…

    Apreciază

    Comentariu de Carolina — 8 octombrie 2015 @ 11:15 | Răspunde

  • Felicitări pt decizie !

   Apreciază

   Comentariu de Miha — 27 noiembrie 2015 @ 13:39 | Răspunde

  • O sa mori tu, boule!

   Apreciază

   Comentariu de Anna — 16 decembrie 2016 @ 20:52 | Răspunde

  • Cum poti sa spui asa ceva? Esti un monstru cretin si habar nu ai pe ce lume traiesti!

   Apreciază

   Comentariu de Anca — 10 august 2017 @ 13:54 | Răspunde

   • Tu cel care ai spus sa-i moara copilul esti de-a dreptul idiot, universul iti va raspunde, poate sa-ti dea ceva minte mai luminata.

    Apreciază

    Comentariu de Anca — 10 august 2017 @ 14:11 | Răspunde

  • Felicitari pentru decizia luata, nimeni nu are dreptul sa hotarasca pentru copilul tau, doar tu ca parinte ai acest drept, ai dreptul sa te infornezi, ai dreptul sa decizi. Copilul nu este al statului, al medicului sau al industriei farmaceutice, nu este un cobai. Iar cei care urla in gura mare ca nu au ce cauta copiii nevaccinati acolo unde sunt odraslele lor vaccinate se autoflageleaza: daca si-au „imunizat” copiii, atunci de ce le-ar mai fi teama? Poate pentru ca nu au incredere in vaccinuri! Iar cretinul care doreste moartea unui copil nevinovat are o grava problema psiho-emotionala probabil, nu merita bagat in seama.
   Sanatate si toate cele bune!

   Apreciază

   Comentariu de Anca — 10 august 2017 @ 14:42 | Răspunde

 9. Daca stiti cumva un medic de fam bun din Tg-mures care imi poate respecta decizia va rog sa-mi spuneti. Numai bine!

  Apreciază

  Comentariu de lia (tg.ms) — 30 martie 2012 @ 11:25 | Răspunde

 10. HRISTOS A INVIAT!
  MULTUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU TOT AJUTORUL CE NI L-A DAT PRIN VOI, OAMENI DE BINE!!!
  SUNTEM LA LUCRU IN ITALIA, ASTEPTAM UN COPILAS SI CUM SI PE AICI E MODA VACCINURILOR, V-AM FII PROFUND RECUNOSCATORI DACA NE-ATI OFERI POSIBILITATEA PRIN ANUMITE INFORMATII, DE A PUTEA REFUZA VACCINAREA COPILULUI!
  VA MULTUMIM ANTICIPAT.
  HRISTOS CEL INVIAT DIN MORTI CU MOARTEA PE MOARTE CALCAND, SA VA DARUIASCA BUCURIE, LUMINA IN SUFLET SI UN COLTISOR DE RAI!
  dumitreanmili@yahoo.com

  Apreciază

  Comentariu de BASARABEANU LILIANA — 8 mai 2012 @ 18:32 | Răspunde

 11. […] Cum se poate refuza vaccinarea in mod legal- baza legala din constitutie si legea sanatatii. […]

  Apreciază

  Pingback de Cartea lunii, “Vaccinarea: Eroarea Medicala a Secolului” | Ligia Pop — 18 septembrie 2012 @ 14:10 | Răspunde

 12. […] refuza vaccinurile. Daca doriti sa aflati cum va protejeaza legea impotriva vaccinari, apasati aici. Va recomand o carte exceptionala care trebuie neaparat citita de toata lumea, “Vaccinarea: […]

  Apreciază

  Pingback de Carte de retete raw food pentru bebelusi | Ligia Pop — 18 septembrie 2012 @ 14:14 | Răspunde

 13. Cu voia dumneavoastra am sa impart aceste informatii mai departe, celor care doresc sa mearga pe aceasta cale.
  Multumesc foarte mult.
  Bogdan Lacatus

  Apreciază

  Comentariu de Bogdan Lacatus — 26 noiembrie 2012 @ 23:48 | Răspunde

 14. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Au inceput să recunoască: VACCINURILE PROVOACĂ AUTISM. Primele despăgubiri « Bucovina Profundă — 16 februarie 2013 @ 23:58 | Răspunde

 15. […] articolului: CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR, Blogul Bucovina […]

  Apreciază

  Pingback de Cum se poate refuza vaccinarea copiilor – bază legală | NewsInfo1000 — 16 iunie 2013 @ 17:58 | Răspunde

 16. Multumim pentru toate aceste informatii. Este bine de stiut ….

  Apreciază

  Comentariu de Rentea Alina — 8 noiembrie 2013 @ 08:54 | Răspunde

 17. nu vaccinarilor…copilul meu are diagnostic,,epilepsie”si atat de multi copiii au autism,oare de la ce?de la cei ce prostesc populatia pentru afacerile si scopul lor murdar…ne-am nascut sa traim nu sa suferim din inconstiinta unora…

  Apreciază

  Comentariu de mary — 17 ianuarie 2014 @ 03:04 | Răspunde

  • Daca tu ti-ai vaccinat copiii atunci de ce iti mai e frica? Poate nu ai incredere in acele vaccinuri???

   Apreciază

   Comentariu de Anca — 10 august 2017 @ 13:59 | Răspunde

 18. Doamne…cata ignoranta….nici un temei stiintific…nici o explicatie plauzibila….doar intentia de a zapaci oamenii…o singura intrebare am…cum vi se pare ca nu ne mai imbolnavim de boli ingrozitoare precum poliomielita sau variola? stiti ce spuneti macar? s-a dovedit clar ca in urma vaccinarii aceste boli au fost eradicate… va intreb..s-a dovedit stiintific ca vaccinurile provoaca epilepsia sau autismul? atentie la ce spuneti…nu tot ce inseamna raw-bio-vegano-nustiuce…e si de luat in seama. Ganditi fiecare pentru voi…mi se pare o dovada de egoism..noi suntem vaccinati bine-merci dar copiii nostri nu merita .

  Apreciază

  Comentariu de alina — 27 ianuarie 2014 @ 17:31 | Răspunde

  • Spunea un alt comentator: „Nu a fost eradicata prin vaccinare ci prin igiena mai riguroasa odata cu civilizatia- dus,apa potabila. Momentan nu mai exista acest virus decat in vaccinuri.Sistemul imunitar nu functioneaza dupa logica toti copiii vaccinati ar fi facut autism daca ar fi fost pericol. Un vaccin e un virus introdus in corp pt imunizare- organismul se poate descurca si reface dupa, sau nu. Problema e ca s-a exagerat foarte mult: noua ( ca generatie) )nu ni s-au facut 18vaccinuri la nastete, am facut toate bolile copilariei si foarte bine ca le-am facut si deci nici nu avem probleme. E logic ca pt copiii nostri sa alegem ce stim din experienta ca merge si bine, nu sa riscam si sa experimentam pe ei.” Cred ca are dreptate.

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 27 ianuarie 2014 @ 23:03 | Răspunde

   • Bah tu esti idiot? Unde ai auzit tu mah ca s a eradicat variola prin masuri de igiena???
    Esti un troll bolnav si anti-roman. Am ajuns tara cu cei mai multi bolnavi de rojeola din EU in 2017 din cauza unor campanii anti-vaccinare duse de indivizi ca tine.
    Pentru toti idiotii care citesc elucubratiile astuia sa stiti ca acei compusi din vaccinuri vor avea aceeasi ruta ca mizeriile pline de E uri si chimicale pe care le bagati in copiii vostri prin alimentatie si despre care nu va mai pasa cand le cumparati….sau poate voi credeti ca autismul si alte boli au aparut odata cu vaccinarea??
    Bah noaptea mintilor, populatia globului a crescut exponential in ultima suta de ani, evident ca s a marit numarul de cazuri ale unor asemenea boli.Totodata mediatizarea si metode moderne de stocare si prelucrare statistica a datelor au putut contoriza existenta acestor boli
    Bucovina Profunda …..aka AntiRomania Profunda – jegule

    Apreciază

    Comentariu de Geo — 25 februarie 2018 @ 00:05 | Răspunde

  • Noi suntem vaccinati bine- mersi, avem tiroidite, si alte boli autoimune…de ce copii nostrii sa faca si ei pe cand pot trai mai sanatosi? Oare nu acum sunt mult mai multe boli cu nume tot mai noi si neauzite? Acum de 20 de ani incoace de cand se dau la greu vaccinuri? Oare nu trebuia sa fie copii nostri cu atatea vaccinuri sa fie mai sanatosi ca noi, daca erau asa bune vaccinurile ce le.au luat? Vorbiti fara sa cunoasteti

   Apreciază

   Comentariu de Cornelia — 28 aprilie 2017 @ 13:24 | Răspunde

  • Daca tu ti-ai vaccinat copiii atunci de ce iti mai e frica? Poate nu ai incredere in acele vaccinuri???

   Apreciază

   Comentariu de Anca — 10 august 2017 @ 14:14 | Răspunde

 19. Foarte interesant si adevarat articolul! Sustin cauza!

  Apreciază

  Comentariu de George — 7 februarie 2014 @ 22:38 | Răspunde

 20. Un Update cu un vaccinolog de renume in flagrant delict

  http://abcul.sanatatii.ro/medical-incorrectly/55-autodenuntul-unui-vaccinolog

  Apreciază

  Comentariu de Abcul Sanatatii — 27 iunie 2014 @ 23:13 | Răspunde

 21. am refuzat vaccinurile ,bebe are 4 luni,dar nu voi avea probleme cu inscrierea in unitatile de invatamant? exista o lege care pot sa o aplic pe viitor caci am auzit ca vor fi proleme(de la alti parinti care au avut necazuri cu inscrierea) stiu ca este discriminare dar nu prea se tine cont in societatea noastra…

  Apreciază

  Comentariu de iancuta — 14 septembrie 2014 @ 08:59 | Răspunde

 22. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Cei mai sanatosi copii in viitor vor fi cei nevaccinati – de dr. Dave Mihalovic | Bucovina Profundă — 23 octombrie 2014 @ 13:08 | Răspunde

 23. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de VACCINURILE CAUZEAZĂ AUTISM? | Bucovina Profundă — 30 ianuarie 2015 @ 05:51 | Răspunde

 24. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Silent Epidemic:The Untold Story of Vaccines – VIDEO – Full Movie – Directed by Gary Null | Bucovina Profundă — 24 aprilie 2015 @ 01:25 | Răspunde

 25. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Vaccinare cu de-a sila | Bucovina Profundă — 2 iulie 2015 @ 19:51 | Răspunde

 26. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de 30 de articole ştiinţifice ce demonstrează că vaccinurile cauzează autism | Bucovina Profundă — 20 septembrie 2015 @ 23:41 | Răspunde

 27. Este o chestiune grava sa nu ne vaccinam si sa facem asemenea propaganda. Au reaparat cazuri de boli disparute de ceva vreme din cauza copillor nevaccinati (inclusiv in Romania) si se cheltuie acum zeci daca nu sute de milioane de euro pentru o campanie de vaccinare contra poliomelitei in Ucraina, tara noastra vecina. Poliomelita este o boala considerata aproape eradicata de 60 de ani si acum, din cauza nevaccinarii, a reaparut. Alaturi de polio, alte boli extrem de grave pot foarte usor reveni. Contra Hepatitei B se face vaccin inca de la nastere, alaturi de alte inca 10 boli care pot fi prevenite prin simple vaccinari. NU putem condamna copiii la boli cronice o viata intreaga doar pentru ca nu ne place ideea de vaccinuri! Un copil al unor parinti care sufera de Hepatita B de exemplu (de care mama nu stie ca este bolnava) va avea o boala grava cronica toata viata doar pentru ca mamei nu ii plac vaccinurile? Sunt niste consecinte extrem de grave implicate in aceasta decizie, va rog ganditi-va foarte bine la pozitia voastra!
  Aici puteti gasi mai multe detalii despre unele dintre bolile serioase ce pot fi evitate prin simplul gest al vaccinarii http://farmacist.info/index.php/2015/09/30/frica-de-vaccinare-o-problema-mortala/

  Apreciază

  Comentariu de Andrei — 26 noiembrie 2015 @ 00:44 | Răspunde

 28. Poliomelita si alte boli nu au reaparut din pricina nevaccinarii, asa cum n-au disparut datorita nevaccinarii. Starea de saracie si mizerie crunta, lipsa de igiena, alimentele, aerul, apa otravite duc la reapatitia lor si la aparitia altora si mai groaznice.
  Intrebarea mea este: ce trebuie sa facem ACUM, inainte sa se dea legi dure impotriva familiilor anti-vaccinare? Cum ne putem organiza si protesta impotriva unei legi anti-constitutionale?

  Apreciază

  Comentariu de Daciana — 28 ianuarie 2016 @ 20:21 | Răspunde

  • Creati o asociatie. Trebuiesc 3 persoane si costa 800 de lei.
   Mergeti la dezbaterile publice, urmariti siteurile ministerului, cititi legi, articole, urmariti documentare. Informati-va 80% si actionati 10%.
   Sa va lumineze Dumnezeu!

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 28 ianuarie 2016 @ 22:18 | Răspunde

  • Partea neagra a Internetului……inculti care isi pot prezenta parerile si pot convinge alti prosti.
   Virusul salbatic de Polio are cale fecal-orala. Vaccinarea cu mOPV sau dOPV nu numai ca protejeaza gazda de infectie dar impiedica si raspandirea – problema este ca acest vaccin provoaca la unele persoane polio indus de vaccin (asta scrie si in prospect). Pe langa acest vaccin mai exista cel inactivat, care nu provoaca boala indusa de vaccin dar care nu protejeaza de raspandire ci doar pe cel vaccinat.
   Acum – daca asezi logic ce am spus mai sus, cei care se imbolnavesc nu sunt vaccinati cu niciunul dintre cele doua tipuri.
   O alta problema indentificata este aparitia unor cazuri sporadice de polio cauzate de catre cei care au fost vaccinati cu OPV si care prin transmiterea repetata de la un individ la altul duc la mutatii ale virusului care din stare de atenuare trece in starea virulenta. Este motivul pentru care a fost scos din vaccin tipul 2, care nu mai circula salbatic intrucat a fost eradicat.
   Ca sa inchei – pentru eradicarea Polio este nevoie de vaccinarea in masa pentru durata de viata a unei generatii. Dupa ce va fi eradicat Polio, oamenii vor putea sa scoata acest vaccin din schema asa cum s a intamplat si cu Variola.
   Pana atunci ganditi va ca informatia a inceput sa circule in masa de prin 97 – 98 iar faptul ca nu cunoasteti adancimea unor boli se datoreaza tocmai din aceste cauze si nu fiindca vaccinarile au facut ca nush ce boala sa devina prevalenta.
   Ani de zile habar nu ati avut de exemplu de cauzele sindromului de moarte subita a sugarilor – care a fost foarte raspandit pana la aflarea cauzelor. Si mai mult, ani de zile in Epoca de Aur copiii mureau la nastere sau ramineau cu handicapuri groaznice din cauza strangularii cu ombilicul din lipsa ecografului si a interzicerii cezarianei ….dar toate astea existau insa voi pur si simplu nu aveati acces la statistici asa cum nici pina recent nu aveam acces la statistici cu privire la autism….

   Apreciază

   Comentariu de Gabi — 25 februarie 2018 @ 00:31 | Răspunde

 29. se scrie mereu de acordul parintilor pentru ca vaccinarea sa fie facuta de ce nu se hotaraste ca vaccinarea sa se faca si cu raspunderea medicului care o face va garantez ca nici un medic nu si ia raspunderea ca vaccinul facut nu va avea efecte grave in sanatatea copilului

  Apreciază

  Comentariu de Tincuta Iordache — 20 februarie 2016 @ 05:33 | Răspunde

 30. Felicitari pentru ce faci. Multumim ca existi! ❤

  Apreciază

  Comentariu de Crina — 21 februarie 2016 @ 11:33 | Răspunde

 31. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Vaccinurile provoacă autism. Medici și articole | Bucovina Profundă — 6 martie 2016 @ 22:26 | Răspunde

 32. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de A început epidemia mediatică de propagandă vaccinalistă | Bucovina Profundă — 23 septembrie 2016 @ 11:45 | Răspunde

 33. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de ROR (Rujeolă-Oreion-Rubeolă): Ce nu ştiaţi despre vaccinuri | Bucovina Profundă — 23 septembrie 2016 @ 15:17 | Răspunde

 34. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de 237 de COPII au MURIT in 3 zile după VACCINUL pentavalent | Bucovina Profundă — 18 noiembrie 2016 @ 22:47 | Răspunde

 35. A republicat asta pe energein7's Blog.

  Apreciază

  Comentariu de energein7 — 17 noiembrie 2017 @ 14:52 | Răspunde

 36. mafia magistraturii / securistii SRI au ordonat ilegal eutanasierea mea prin incarcerarea mea pe termen nedefinit pana la moartea cu otravirea cu neurotoxina mortala Invega, fara sa se oboseasca sa falsifice un diagnostic sau sa omoare pe careva si sa minta ca eu am savarsit crima, au aplicat procedura pentru ucigasi si au inventat solutia finala sub forma dosarului ilegal 12718/231/2017 din septembrie 2017. Pentru asta au mintit ca sunt iresponsabil, lipsit de discernamant si violent, desi sunt angajat cu studii superioare si evident eu le-am investigat si dovedit activitatea criminala pentru care mafia vrea sa ma omoare ca sa ma reduca la tacere de fapt de acum 3 ani. Citeste dovezile aici:

  https://www.scribd.com/mobile/document/352597506/Raneti-vs-Romania-at-ECHR

  Apreciază

  Comentariu de Raneti Tudor Andrei — 19 noiembrie 2017 @ 20:54 | Răspunde

 37. Daca am semnat că nu sunt de acord cu vaccinarea ,ce mai pot face.Mentionez că noi părinții nu suntem căsătoriți. Nu m-am informat și am semnat acele hârtiuțe la școală ,medic

  Apreciază

  Comentariu de Tincu — 4 noiembrie 2018 @ 12:40 | Răspunde

 38. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Ce nu știați despre vaccinuri – dr. Mircea Pușcașu | Bucovina Profundă — 3 ianuarie 2020 @ 22:21 | Răspunde

 39. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de În Suedia a fost interzisă vaccinarea obligatorie. Despre bani, mass-media și sănătatea publică | Bucovina Profundă — 8 ianuarie 2020 @ 19:04 | Răspunde

 40. […] CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR – BAZA LEGALĂ […]

  Apreciază

  Pingback de Dacă nu vrei vaccinare obligatorie semnează aici! | Bucovina Profundă — 31 ianuarie 2020 @ 09:20 | Răspunde

 41. NU vaccinarii OBLIGATORII!!! Substantele continute de noile vaccinuri sunt mult mai daunatoare decat benefice, pe termen mai ales lung, dar si scurt! OMS e unealta lui Bill Gates/Soros/Fauci/ etc etc etc. E vorba de depopularizare si robotizarea celor in viata! Vaccinurile contin nanoparticule prin care oamenii vor fi controlati mental/psihologic/fizic.
  Documentativa inainte de a comenta!
  Doamne ajuta-ne!!!
  Hristos S-a Inaltat!

  Apreciază

  Comentariu de Elena — 3 iunie 2020 @ 20:45 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: