Bucovina Profundă

9 iunie 2016

Scrisoare către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016

Filed under: apologetica,ecumenism,Uncategorized — Mircea Puşcaşu @ 00:41

eksapterigo_4

Scrisoare către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016

APEL  CĂTRE MEMBRII SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, IERARHILOR DELEGAŢI SĂ PARTICIPE LA SINODUL PAN-ORTODOX DIN CRETA – IUNIE 2016

 În atenţia Sf. Sinod al BOR din data de 7 iunie 2016

 Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi, Prea Sfinţiţi Episcopi, Membri ai Sfântului Sinod al BOR

Întrucât au rămas puţine zile până la desfăşurarea aşa-numitului „Sinod pan-ortodox”, care va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 27 iunie 2016, vă facem cunoscute câteva aspecte fără precedent în tradiţia canonică şi practica bisericească, aspecte care privesc nu doar organizarea şi desfăşurarea preconizatului eveniment, ci şi implicaţiile pe care acesta le are la nivelul întregii Ortodoxii şi al Bisericilor locale. Ne vom referi în cele ce urmează, atât la problemele legate de organizarea sinodului, cât şi la textele ce au fost pregătite, privind viitorul sinod.

Dorim să împărtăşim Sfântului Sinod al B.O.R. frământările noastre legate de evoluţia neconformă cu experienţa şi Tradiţia, de neconcordanţa dintre denumire şi conţinut, dintre termeni şi realităţile dogmatice şi canonice pe care le implică organizarea dezbaterilor şi asumarea deciziilor unui astfel de organism al Bisericii. Precizăm că aceste frământări se înregistrează în tot spaţiul ortodox, chiar dacă sunt dublate, totodată, şi de o anumită reţinere sau chiar teamă de a fi mărturisite.

Ilustrăm demersul nostru cu un scurt fragment din punctul de vedere al Mitropolitului Ierótheos al Nafpaktosului, pe marginea acestui subiect:

„Pe măsură ce se apropie convocarea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, se scriu diferite texte, creşte interesul creştinilor pentru cele ce urmează să aibă loc şi mai ales pentru cele  ce urmează să se hotărască la acesta.

Încerc să văd aceste subiecte cu calm, cu seriozitate şi, mai ales, din perspectiva experienţei soborniceşti a Bisericii Ortodoxe. Noi, episcopii, ca şi clericii de pe orice treaptă, monahii, teologii şi, în general, creştinii, putem şi trebuie să dăm mărturie despre poziţiile noastre în cadrul organismelor sinodale ale Bisericii şi să îi informăm pe creştini.

Din păcate, toată această discuţie are loc cu întârziere, pentru că trebuia să se întâmple înainte de a fi fost semnalate textele acestea de către Sinaxa Întâi-stătătorilor de la Chambésy, Geneva, în ianuarie anul acesta. Sunt responsabili toţi cei care au ţinut aceste texte «sub obroc» şi nu le-au dat nici măcar mitropoliţilor Sinodului Bisericii noastre pentru a lua cunoştinţă.

Aceasta este trista istorie care nu le face cinste celor ce au plănuit-o sau au pus-o în aplicare.

Întrucât îmi rezerv dreptul de a-mi exprima părerile la întrunirea Sinodului Bisericii Greciei, voi consemna aici câteva puncte de care se pot folosi cei bine-intenţionaţi.”[1]

Într-un astfel de context, vă supunem atenţiei următoarele probleme concrete pe care le ridică organizarea şi susţinerea acestui sinod:

 1. Denumirea sinodului
 2. Reprezentarea
 3. Valoarea dogmatică şi canonică
 4. Obiectivitatea temelor şi dezbaterilor
 5. Nevoile reale, ignorate evitate de sinod, dar grave pentru Ortodoxie în raport cu lumea actuală:
 • agresiunea mediatică, virtuală, pornografică
 • agresiunea ideologică a pansexualităţii şi perversităţii la nivel regional şi mondial, manifestată chiar şi în cadrul sistemului de învăţământ
 • criza familiei, a copiilor şi a tineretului
 • colapsul spiritual şi moral al societăţii moderne
 • discriminarea majorităţii de către diferitele minorităţi
 • utilizarea distructivă a tehnologiei, la nivelul persoanei şi civilizaţiei contemporane
 • riscul major al omogenizării culturilor, religiilor şi civilizaţiilor

 

Observaţii şi obiecţii:

 1. În primul rând, considerăm că denumirea de „Sinod panortodox” este neortodoxă, deoarece „pan-ortodox” înseamnă „a tot ceea ce este ortodox”.[2] Însă Biserica Ortodoxă, în întregul ei, este Biserica lui Dumnezeu, deci un asemenea sinod este doar un sinod ecumenic. Dacă un asemenea sinod nu este ecumenic, atunci Biserica Ortodoxă nu este Biserica lui Dumnezeu, ci este o erezie. De asemenea, sinodul nu poate fi numit „pan-ortodox”, deoarece mai multe Biserici (din Georgia, Bulgaria, Grecia şi Sf. Munte Athos) şi-au manifestat opoziţia faţă de anumite texte care vor fi puse în discuţie, în timp ce altele au anunţat că nu vor participa.[3]
 2. Adunarea de la Creta nu poate fi numită nici „Mare Sinod”, întrucât nu toţi episcopii sunt invitaţi să participe, ci doar câţiva desemnaţi. Potrivit Regulamentului, Patriarhul ecumenic „invită Bisericile Ortodoxe Autocefale locale, în conformitate cu hotărârile luate la nivel panortodox, la Sinaxele Preafericiţilor Întâistătători, să-şi numească reprezentanţii lor la Sinod”. Se ridică următoarele întrebări: În ce calitate convoacă Patriarhul ecumenic acest sinod? Nicăieri în tradiţia canonică şi practica bisericească, Patriarhia ecumenică nu are dreptul să invoce un sinod panortodox. Cum poate un episcop să convoace un sinod în numele episcopilor din zona în care se află, şi nu cu acordul lor, ca şi când ar fi nişte entităţi despărţite? În Biserica Ortodoxă toţi episcopii sunt egali.
 3. De asemenea, organizatorii încalcă una din condiţiile fundamentale ale unui sinod, şi anume libertatea de a participa la el. În timp ce, în tradiţia Bisericii, Sfintele şi Marile Sinoade erau alcătuite din reprezentanţe ale Bisericilor Autocefale, în cadrul cărora votau toţi arhiereii participanţi, în virtutea egalităţii hirotoniei lor în treapta episcopală, la aşa-zisul „Sfânt şi Mare Sinod”, potrivit regulamentului, nu votează toţi arhiereii din Sinod, ci doar Bisericile Autocefale prin întîistătătorii lor, ceea ce contravine eclesiologiei ortodoxe şi Dreptului canonic ortodox.[4]
 4. Una din prevederile documentelor de la Chambesy din octombrie 2015, cuprinsă în articolul intitulat „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine”, prevede că „Biserica Ortodoxă recunoaşte existenţa istorică a altor Biserici şi Confesiuni creştine care nu se află în comuniune cu ea”. Însă, potrivit Simbolului de Credinţă şi a conştiinţei de sine a Bisericii Ortodoxe, Biserica este UNA. Atunci cum de se vorbeşte despre alte „Biserici Creştine”? Este evident că aceste alte „Biserici” sunt eterodoxe[5].

Utilizarea termenului de „Biserică” pentru alte confesiuni creştine se poate face doar în sens lingvistic/gramatical, dar nu şi în sens eclezioligic.

 1. De asemenea, în acelaşi articol, la punctul 6 se afirmă că: „Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea acesteia este cu neputinţă de zdruncinat”, în timp ce la sfârşitul aceluiaşi articol se spune că „Biserica Ortodoxă, prin participarea ei la Mişcarea Ecumenică, are ca scop cert pregătirea căii care duce către unitate”. Dar de vreme ce unitatea Bisericii este un dat, atunci ce fel de unitate se mai caută în cadrul Mişcării Ecumenice?
 2. Tot în documentele de la Chambesy, la punctul 3, se afirmă că: „Responsabilitatea Bisericii Ortodoxe şi misiunea sa ecumenică cu privire la unitatea Bisericii au fost exprimate în Sinoadele ecumenice”. Sensul textului este că ar exista o Biserică din care Biserica Ortodoxă este parte şi în care ea are această misiune ecumenică. Singura care mântuieşte, însă, este Credinţa Ortodoxă şi singura Biserică este cea întemeiată de Hristos. Nu există mai multe biserici, ci doar Una, Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică: Biserica Ortodoxă.
 3. Cincizecimea a fost una singură. Cum de se poate concepe acum existenţa mai multor „Biserici”? Care sunt criteriile de atestare şi de recunoaştere a lor? Relativizarea acestor criterii şi a termenilor de evaluare conduce la denaturarea Adevărului de Credinţă care în toată experienţa trecută a Bisericii s-a bucurat de o verificare maximă atât prin normele dogmatice şi canonice, cât şi prin sângele mucenicesc. Un adevăr pentru care nu merită să mori nu este Adevăr. Pe acest de temei ar fi trebuit structurat şi elaborat un astfel de sinod.
 4. Textul de la punctul 2 al conferinţei de la Chambesy arată că: „Biserica Ortodoxă îşi fundamentează unitatea pe faptul că a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos şi pe comuniunea întru Sfânta Treime şi Sfintele Taine”. În text se fac referiri multiple la „Biserici” şi „Confesiuni”. Ne întrebăm care este diferenţa dintre ele, şi ce element le caracterizează pentru ca unele să fie numite „Biserici” şi alte „Confesiuni”?[6] În ceea ce ne priveşte, noi mărturisim o singură Biserică, iar toate celelalte sunt erezii şi schisme.
 5. Referirea privind „unitatea pierdută a creştinilor”, precum şi expresia „pentru restaurarea unităţii creştine” sunt complet greşite, deoarece Biserica nu a pierdut niciodată această unitate, aşadar nu are nevoie să o regăsească, din moment ce Biserica lui Hristos nu a încetat şi nu va înceta niciodată să existe. Singura cale care conduce la unitate cu Biserica este doar întoarcerea ereticilor sau schismaticilor, în pocăinţă, la Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserica a lui Hristos, Care, în conformitate cu articolul 1, este Biserica noastră Ortodoxă.
 6. Referirea la înţelegerea „tradiţiei Bisericii primare”, dă impresia că există o diferenţă ontologică între Biserica primară a celor şapte Sfinte Sinoade Ecumenice şi continuarea Sa autentică până în prezent, în care se află Biserica noastă Ortodoxă. Noi credem că nu există absolut nici o diferenţă între Biserica secolului XXI şi cea din timpul Sfinţilor Apostoli şi al Sfinţilor Părinţi ai celor şapte Sinoade Ecumenice, căci una dintre trăsăturile distinctive ale Bisericii pe care o mărturisim în Crez este că Acesta este apostolică.
 7. Acelaşi text presinodal recunoaşte Consiliul Mondial al Bisericilor care a fost înfiinţat în 1948 de Noua Ordine Mondială spre a servi scopurilor mondializării religioase.[7] Iniţial, C. M. B. a avut drept scop promovarea ecumenismului sincretist inter-creştin, în ultimele decenii lărgindu-şi ţintele şi promovând şi ecumenismul sincretist inter-religii. Textul presinodal recunoaşte diferitele texte emise de C. M. B. ca fiind obligatorii pentru „Marele Sinod” şi pentru Biserica Ortodoxă.
 8. Îngrijorătoare sunt şi afirmaţiile cu privire la căsătoriile mixte între ortodocşi şi neortodocşi. Astfel, într-un comentariu cu privire la textul „Tainei Căsătoriei şi Impedimentele sale”, în articolul 5a), se menţionează: „Căsătoria între ortodocşi şi non-ortodocşi poate fi binecuvântată în funcţie de acrivia canonică (canonul 72 al Sinodului Quinisext din Trullo). Cu toate acestea, ea poate fi celebrată din îngăduinţă şi iubirea omului, cu condiţia ca toţi copiii din căsătoria în cauză să fie botezaţi şi crescuţi în Biserica Ortodoxă.” Afirmaţia contrazice protejarea teologică a căsătoriei, ca Taină a Bisericii Ortodoxe, pentru că se foloseşte de maternitate, ca bază a botezării copiilor în Biserica Ortodoxă, pentru a legitima celebrarea căsătoriilor mixte, care sunt în mod clar interzise printr-o hotare sinodală ecumenică (72, Trullo).[8]
 9. Se remarcă tendinţa vădită a structurilor puse în mişcare la nivelul Sinodului spre constituirea unei guvernări mondiale şi a unei singure religii pentru conducerea lumii, străine şi contrare Tradiţiei şi Teologiei Ortodoxe.
 10. Totodată, intenţiile reale ale organizatorilor se reflectă şi în implicarea, în organizarea Sinodului, a persoanelor cu pronunţate convingeri ecumeniste.
 11. Nu în ultimul rând, una din reglementările aşa-zisului „Sfânt şi Mare Sinod”, contrară eclesiologiei ortodoxe, impune hotărârile Sinodului tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe, sub ameninţarea că vor fi pedepsite toate grupurile de credincioşi creştini care nu vor primi hotărârile lui. Potrivit eclesiologiei ortodoxe şi Dreptului canonic ortodox, hotărârile Sfintelor şi Marilor Sinoade sau ale Sinoadelor Ecumenice, care privesc chestiuni de credinţă trebuie supuse judecăţii şi aprobate ori respinse atât de arhiereii eparhioţi, cât şi de clerul, monahii şi poporul ortodox.[9]

 

Concluzii:

 1. Sinodul de la Creta nu poate fi numit „sfânt”, „mare”, „pan-ortodox” sau „ecumenic”. Faptul că toate eforturile depuse de comisiile de specialitate, timp de 100 de ani, pentru identificarea unei formule adecvate, care să armonizeze denumirea şi conţinuturile, au dat greş demonstrează că sursele şi criteriile folosite pentru un astfel de demers nu au legătură cu dreapta credinţă, fiind străine de tradiţiile ortodoxe, mai precis ecumeniste şi de compromis. De asemenea, se remarcă terminologia de lemn, de propagandă, de factură mai mult tehnică şi de protocol decât bazată pe texte de fond şi de duh patristic ortodox. Un limbaj conform cu agenda ecumenistă şi corect politică.
 2. Abaterile de la dreapta credinţă ne îndreptăţesc să credem că acest sinod, mai bine zis sinaxă, ar putea comite aceleaşi abuzuri şi greşeli ca şi conferinţa din 1923, care a atras schisme şi dezbinări. De altfel, în cartea „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” (Ed. Basilica, 2016, autor Pr. Prof. Viorel Ioniţă), se menţionează că bazele acestui sinod sunt puse încă din 1923 şi păstrează aceleaşi structuri.[10] Cine conducea pe vremea aceea Patriarhia Ecumenică se poate afla cu uşurinţă.

Este vorba despre Patriarhul Ecumenic Meletie al IV-lea, care convoacă, în 1923, „Conferinţa Pan-Ortodoxă” de la Constantinopol, de schimbare a calendarului şi modernizare a Bisericii (hotărându-se scurtarea posturilor, neobligativitatea veştmintelor clericale, posibilitatea căsătoriei clerului după hirotonie şi a episcopilor etc.), ce a fost contestată la scurtă vreme de patriarhii Damian al Ierusalimului, Grigorie al IV-lea al Antiohiei, Fotie al Alexandriei, Dimitrie al Serbiei şi Sf. Tihon al Moscovei. În iulie 1935, Patriarhul Meletie Metaxakis înnebuneşte şi, după şase zile de chinuri şi remuşcări profunde, moare spunând: „Vai mie, am dezbinat Biserica, am nimicit Ortodoxia!”. Moare la Zurich în Elveţia şi este îngropat la Cairo, în Egipt.[11]

 1. Această formă de Sinod reprezintă o nouă autoritate în Biserica Ortodoxă, neavând nimic în comun cu celelalte sinoade şi hotărâri ecumenice. De asemenea, nu are nici temei dogmatic, nici canonic şi nici liturgic. Regulamentul de organizare este antitradiţional şi antisinodal, punând bazele unei noi eclesiologii a primatului, gândită de Mitropolitul Ioannis Zizioulas de Pergam[12] şi întrevăzută deja în documentul semnat cu romano-catolicii în anul 2007, la Ravenna (Italia).[13]
 2. Toate documentele Sinodului au fost concepute de un număr restrâns de persoane, detaliile nefiind cunoscute şi dezbătute nici măcar de către toţi membrii celor 14 Sinoade ale Bisericilor Locale. Astfel, se prevede o nouă formă de conducere, în care numai cei 14 capi ai Bisericilor au drept de vot. Această nouă formă de conducere este total străină Ortodoxiei şi va impune o formă de autoritate în Biserică după modelul papal, în condiţiile în care clerul şi credincioşii nu sunt consultaţi.
 3. În cazul în care Sinodul nu consultă poporul înseamnă că nu-l reprezintă. De asemenea, în situaţia în care participanţii la sinod iau decizii fără să cerceteze problemele şi nevoile reale ale credincioşilor, se dovedesc străini de slujirea lor, neavând dreptul să impună legi în care aceştia nu se regăsesc, complet străine de duhul ortodox.

 

Întrebări  adresate ierarhilor, în legătură cu aşa-zisul sinod pan-ortodox

 1. Cum reflectă sinodul frământările şi temerile credincioşilor legate de marile răsturnări de valori, crize spirituale, existenţiale şi regionale (cum ar fi islamizarea Greciei sub pretextul migraţiei refugiaţilor, pan-sexualismul, repetatele declaraţii comune cu Papa, potrivit cărora trebuie urgentată unirea Bisericii Ortodoxe cu cea Catolică, fără nici un semn de revenire la Ortodoxie a catolicilor)? Considerăm că respectarea rangului de ierarh al Apusului în persoana ereticului Papă este un semn de apostazie generalizată la nivelul Ortodoxiei, care nu a rămas şi nu va rămâne fără urmări.
 2. Cum au putut face abstracţie toţi organizatorii de poziţia Sfinţilor din tot trecutul Bisericii, legată de ceea ce se petrece astăzi în toată lumea şi de momentul crucial pe care îl traversează Biserica şi Omenirea, deopotrivă? Fac Sfinţii parte din Biserică şi din viaţa noastră sau trăim în paralel sau chiar în contradicţie cu ei?
 3. Confuzia legată de structura şi competenţele Sinodului va duce spre o posibilă etichetare şi incriminare a opozanţilor, care dau deja semne de nelinişte şi de nemulţumire în tot spaţiul ortodox. De ce li s-a dat acest prilej?
 4. Aveţi cunoştinţă despre dezbaterile din Comisia de la Chambesy, desfăşurate în perioada 16 – 20 februarie 2015, când s-a luat în discuţie ca terminologia „orientări homosexuale” să fie înlocuită cu „orientări de altă natură”[14], la presiunile Mitropolitului Ioannis Zizioulas şi ale profesorului Vlasios Feidas, timp de 7 ore, după care 6 mitropoliţi greci au cedat şi au semnat? Aveţi cunoştinţă în ce compartiment al sinodului este inclusă această dezbatere şi la în ce mod va fi abordată?
 5. Ortodoxia a rezolvat toate problemele interne, toate formele de schismă şi de apostazie din interior, ca să se preocupe de soarta eterodocşilor? A rezolvat problema ideologiei homosexuale şi a agresiunii mediatice sexuale şi pornografice[15], pentru a se ocupa de alte confesiuni care nici după 60 de ani de ecumenism nu dau semne de revenire la Adevăr, dar prin care Ortodoxia scade continuu? Oare nu sunt ochi de văzut care să discearnă aceste deosebiri izbitoare?
 6. Cum întreţinem legături ecumenice cu cei ce sfâşie trupul Bisericii şi răpesc oile?
 7. Care a fost intervenţia Patriarhiei la nivelul instituţiilor statului în raport cu toate abuzurile ONG-urilor pro-homosexualitate prin proiectele derulate în şcoli, cu acordul tacit al Ministerului Educaţiei, al Inspectoratelor şcolare, directorilor de şcoli, al inspectorilor de religie?[16] Aveţi cunoştinţă de programele de educaţie sexuală derulate de organizaţii precum Sexul vs. Barza, Tineri pentru Tineri, Semper Musica sau Accept, în unităţile de învăţământ din România, programe care furnizează elevilor materiale cu un conţinut licenţios, reprezentând adevărate îndemnuri la desfrânare? Unde este eficienţa departamentelor de relaţii cu instituţiile de stat şi locale în toate aceste probleme grave? S-au luat măsuri? Dacă s-au luat, unde sunt rezultatele?

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă informăm că:

 • Nu recunoaştem prin acest sinod o nouă formă de autoritate, în afară de cea existentă în Biserică, din vremea Sfinţilor Părinţi şi până astăzi.
 • Ne exprimăm dezacordul cu privire la abolirea practicii tuturor Sfintelor Sinoade Locale şi Ecumenice în vigoare până în prezent, în care se dorea ca fiecare episcop să poată dispune de propriul său vot.
 • De asemenea, considerăm că acest sinod nu este reprezentativ la nivelul întregii Ortodoxii, deoarece are arii de participare şi de răspundere restrânse, trebuind să se limiteze la aceste competenţe.
 • Pentru a fi validat canonic, un sinod nu trebuie să se separe de duhul şi doctrina Sfintelor Sinoade care l-au precedat, precum şi de învăţătura Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Scripturi, şi nu trebuie să lase să se aştearnă nici o umbră de îndoială asupra formulării şi mărturisirii Adevărului de credinţă.
 • Considerăm că niciunul dintre planurile de „unire” sau „înfrăţire” prevăzute de acest sinod nu are de-a face cu Biserica lui Hristos. Ecumenismul este – după cum spunea părintele Dumitru Stăniloae – „panerezia[17] secolului XX”, fenomen menit să dizolve, prin globalizare, credinţa creştin ortodoxă.

Dacă tot acest demers periculos şi fără precedent în istoria şi viaţa Bisericii va genera schismă în Biserica Ortodoxă, responsabilitatea şi-o asumă organizatorii, susţinătorii şi semnatarii acestor documente. Şi ştim de la Sfinţii Părinţi că păcatul schismei sau al lipsei de unitate nu poate fi şters nici cu moarte martirică.

De aceea, Vă rugăm să interveniţi cu măsurile potrivite, astfel încât acest sinod din Creta să-şi respecte limitele şi competenţele, pe măsura responsabilităţilor ce decurg din conţinuturile dezbătute. Vă rugăm, de asemenea, să răspundeţi în mod judicios la frământările clerului şi credincioşilor pe care îi păstoriţi, aşa cum au făcut-o celelalte Biserici locale – ale Georgiei, Bulgariei, Greciei şi Antiohiei – atât în privinţa aspectelor contradictorii ale sinodului, cât şi privind o informare absolut necesară şi obiectivă a publicului, referitoare la sinod.

Făcând parte din Biserică în calitate de mădulare vii ale Trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, avem dreptul de a interveni în problemele legate de Credinţa şi Biserica noastră Ortodoxă şi a pune cuvânt şi mărturie ca acestea să nu aibă de suferit.

În consecinţă, Vă rugăm ca în şedinţa Sfântului Sinod al B.O.R. din 6-7 iunie 2016, să reprezentaţi şi să susţineţi Dreapta Credinţă şi poporul credincios potrivit cu mandatul primit de la Mântuitorul Iisus Hristos şi de la Sfinţii Părinţi pentru viaţa şi mântuirea credincioşilor şi nu după interesul sau orientările unui singur segment al Bisericii şi duhului acestei lumi, după modelul catolic şi protestant. În opera de mântuire şi de răscumpărare a neamului omenesc, nu se poate opera cu jumătăţi de măsură sau de Adevăr.

Pentru zilele care au mai rămas până la sinodul din Creta din 16-27 iunie, Vă rugăm să stăruiţi în rugăciune pentru noi şi pentru întreaga Ortodoxie, astfel încât şi noi şi Preasfinţiile Voastre să putem împlini cât mai deplin cuvântul Arhimandritului Arsenie Papacioc: În momentul ăsta istoric, pune-te în ordine şi atunci devii un punct de reper”. „Adevărul e Unul. Şi dacă unul singur ţine Adevărul, acolo e Biserica. Nu e numai fracţiune din Biserică, e Biserica întreagă. Aveţi ocazia să fiţi acel unul. Nu vă jucaţi cu Adevărul.

Când Credinţa este primejduită nu ni se cade a tăcea, după cum spun Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Grigorie Teologul şi alţi mari Sfinţi şi Părinţi ai Bisericii.

Clerul şi poporul credincios din ţara noastră, dar şi din întreaga Ortodoxie, copiii nevinovaţi şi tinerii însetaţi de Dumnezeu îşi pun toată speranţa în dragostea şi purtarea de grijă a Preasfinţiilor Voastre, pentru sufletele şi mântuirea lor.

Vă rugăm, NU dezamăgiţi încrederea şi speranţele noastre şi daţi-ne încă un prilej pentru a Vă iubi, a Vă cinsti şi a Vă asculta, ca turmă binecuvântată a Lui Dumnezeu, în Dreapta Credinţă şi în Adevăr!

 

Note:

[1] Revista „Familia ortodoxă”, nr. 6 (89)/2016, p. 53

[2] panortodoxie = ceea ce este pentru toată ortodoxia, pentru toată Biserica Ortodoxă. Cuvântul „panortodox” este unul impropriu, pentru că ar presupune că ortodoxia ar fi o denominaţiune printre alte denominaţiuni creştine, că ar fi „un grup de Biserici”, pe când Biserica Ortodoxă este singura Biserică lăsată de Hristos.

[3]http://lonews.ro/sfantul-si-marele-sinod-panortodox/22529-sinodul-bulgar-decizii-privind-marele-sinod-panortodox.html

[4]http://www.comorinemuritoare.ro/acta/parinti-din-sfantul-munte-athos-despre-sfantul-marele-sinod-din-06-06-2016/

[5]https://all4romania.eu/textul-patriarhilor-ortodocsi-ce-pregateste-marele-sinod-panortodox-este-neortodox-sustine-profesorul-de-dogmatica-dimitrie-tselenghidis/

[6] http://marturieathonita.ro/scrisoarea-mitropolitului-atanasie-de-limassol-adresata-sfantului-sinod-din-cipru-cu-privire-la-documentul-propus-pentru-sinodul-panortodox-si-intitulat-relatiile-bisericilor-ortodoxe-cu-intreaga-lu/

[7] Consiliul Mondial al Bisericilor este o organizaţie ce cuprinde 342 de „Biserici” din mai mult de 120 de ţări de pe toate continentele, cu aproximativ 400 de milioane de credincioşi din aproape toate denominaţiunile creştine. Printre acestea se numără majoritatea Bisericilor Ortodoxe, Protestante şi Anglicane, în timp ce biserica Romano-Catolică colaborează cu acest for mondial, fără a fi însă membră.

[8] http://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/1190/note-privind-textul-presinodal-intitulat-relaţiile-bisericii-ortodoxe-cu-restul-lumii-creştine-dimitrios-tselengidis

[9] http://www.comorinemuritoare.ro/acta/parinti-din-sfantul-munte-athos-despre-sfantul-marele-sinod-din-06-06-2016/

[10] În anul 1924, în urma Conferinţei pan-ortodoxe de la Constantinopol din 1923, Biserica Ortodoxă Română a hotărât schimbarea calendarului iulian, declarat ,,nu fără de lipsuri” cu calendarul gregorian. Hotărârile Conferinţei de la Constantinopol au provocat disensiuni în urma cărora lumea ortodoxă s-a împărţit în două, pe de o parte – Bisericile Ortodoxe Greacă, Bulgară, Română şi Patriarhiile Constantinopolului, Alexandriei şi mai târziu a Antiohiei care au acceptat noul calendar, gregorian, şi, pe de altă parte – Bisericile Ortodoxe Rusă, Sârbă şi fracţiuni ale Bisericilor Ortodoxe Greacă, Bulgară şi Română, Sfântul Munte Athos şi Patriarhia Ierusalimului care au păstrat calendarul iulian până astăzi. Problema principală nu este, însă, schimbarea calendarului, ci schimbarea modului de raportare la tradiţie. Una dintre consecinţe a fost implicarea Bisericii în activităţi ecumeniste.

[11] http://www.ortodoxie-catolicism.ro/342/istoria-compromisurilor-patriarhia-ecumenica

[12]https://dogmaticaempirica.wordpress.com/tag/pozitiile-eretice-ale-mitropolitului-pergamului-ioannis-zizioulas/

[13] http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/12/09/documentul-de-la-ravenna-si-primatul-papei/

[14]http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/03/15/homosexualitatea-pe-agenda-comisiilor-ce-pregatesc-sinodul-panortodox-mitropolitul-ioannis-zizioulas-ar-fi-promovat-un-amendament-pro-homosexualitate-respins-de-reprezentantii-bisericilor-rusiei/

[15]http://www.culturavietii.ro/2013/05/10/educatie-sexuala-sexualizare-pervertire-copiilor-sexul-vs-barza-castitate/

[16] http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/08/01/tot-mai-aproape-de-educatie-sexuala-obligatorie-in-scoli-despre-o-cauza-nestiuta-a-cresterii-incidentei-violurilor-in-societatile-occidentale/

[17] Termenul „eretic” nu este o insultă, ci un indicator al condiţiei celor abătuţi de la învăţătura de credinţă ortodoxă. Potrivit orthodoxwiki.org, „un eretic este o persoană care, în calitate de creştin, creează controverse, disensiuni doctrinare şi dezbinări cu privire la credinţa Bisericii Ortodoxe. Ereticul continuă să-şi susţină ideile greşite chiar şi atunci când este corectat de Biserică”.

 

Semnatari:

(Lista semnaturilor ramane deschisa. Cei care doresc sa sustina acest demers, o pot face postand semnaturile la comentarii.)

 

1. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni Constanța
2. Asociația Simplu Constanța
3. Asociația BUCOVINA PROFUNDĂ
4. Asociația ProVita Bucovina
5. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Suceava
6. Asociația Oamenilor de Afaceri Creștini Ortodocși
7. Fundația Pentru Oameni
8. Asociația Creștin Ortodoxă Mama Olga
9. Asociația Prietenii Sf. Efrem cel Nou din Sf. Gheorghe, județul Covasna
10. Asociația Acta Diurna
11. Asociația creștină Sfântul Neagoe Basarab

Se alătură demersului şi:

 

1. Silviu Aroneț
2. Constantin Barariu
3. Cornel Constantin
4. Mircea Puşcaşu
5. Anca Ion
6. Mircea Radea
7. Bucuroiu Cristian Nicolae
8. Sorina Halaicu
9. Irina Nastasiu
10. Marcel Bouroş
11. Magda Chebac
12. Apetrei Anca
13. Humă Cristian Nicolae
14. Humă Marinela
15. Murariu Gabriel
16. Murariu Mihaela
17. Adela Andrei
18. Gheorghe Andrei
19. Dunăre Constantin
20. Dunăre Mihaela Marilena
21. Candet Rodica
22. Candet Gheorghe
23. Ţigău Maria
24. Elena Bogdăneanu
25. Adina Tărăboanţă
26. Savin Vasile
27. Pop Maria
28. Pop Elena
29. Rusu Micşunica
30. Ana-Maria Pristavu
31. Călin Gabriel Mihai
32. Horia Nastasiu
33. Cocuz Margareta
34. Pop Constantin
35. Pop Silvia
36. Pop Cristian
37. Severin Paula
38. Severin Ionuţ
39. Niculina Iliescu
40. Luca Helenne Daniela
41. Ierom. Andrei
42. Endre Kiss
43. Moldoveanu Viorica
44. Lupuleasa Alma Monica
45. Huţanu Lenuţa
46. Moza Mihaela Doina
47. Lucanu Ioan
48. Lucanu Valentina
49. Gheţu Roxana
50. Gheţu Laurenţiu
51. Erhan Elisabeta Andra
52. Erhan Eugenia
53. Orza Ana
54. Arsene Vasile Marius
55. Neboisă Andrei Alexandru
56. Monahia Macaria
57. Maxim Elena
58. Pavel Ion
59. Carp Elena
60. Carp Vasile
61. Diana Apetroaia
62. Radu Apetroaia
63. Florea Brânduşa Petronela
64. Cristea Ioan Daniel
65. Cristea Alexandra
66. Săilă Maria
67. Săilă Vasile
68. Cojocaru Maria
69. Sulteş Mitică
70. Sulteş Mariana
71. Popescu Adrian Gabriel
72. Popescu Patricia
73. Popescu Maria
74. Rebei Carmen Daniela
75. Sava Ştefania
76. Stan Floarea
77. Stan Sandu
78. Lupu Maria Magdalena
79. Lupu Vlad Alexandru
80. Apetroaie Maria
81. Dana Martineescu
82. Adumitresei Vasile
83. Adumitresei Ramona
84. Adumitresei Maria
85. Amatioaie Gheorghe
86. Amatioaie Maria
87. Amatioaie Robert
88. Văideanu luminiţa
89. Stan Violeta Maria
90. Radu Manuela Natalia
91. Bogdăneanu Ioan
92. Bogdăneanu Ana Sabina
93. Bogdăneanu Eugenia Cristiana
94. Carmen Elena Chirila
95. Mihai Silviu Chirila

96. Stoicescu Iulian Constantin

97. Stoicescu Luminita

98.Daniela Martinescu

99. Solomon Maria

100. Butnaru Radu-Mircea

101. Laurenția Andronache
102. Dr. Boștina Petre
103. Mitocaru Constantin
 1. Maria-Magdalena Toma
 2. Niculina Popa
 3. Ion Doaga
 4. Dorina Bira
 5. Olaru Zenovica
 6. Olaru Romulus
 7. Olaru Ana-Madalina
 8. Olaru Ionela-Vasilica-Andreea
 9. Patrahau Marinela
 10. Grasu Gabriela
 11. Paraschiva Rădoi
 12. Atudorei(LEU) Andrei
 13.  Atudorei(LEU)Grigore
 14.  Atudorei(LEU)Tudor
 15.  Atudorei(LEU)Maria
 16. Atudorei(LEU)Claudia G.L.
 17. Lupei Liviu-Constantin
 18. Lupei Anca-Irina
 19. Lupei Maria
 20. Ciprian Pilan
 21. Diana Pilan
 22. Constantin Langu
 23. Mihaela Ignat-Popa
 24. Codrin Ignat-Popa
 25. Dimitrie Ignat-Popa
 26. Costina Daniel
 27. Costina Daniela
 28.  Ovidiu Brăduleţ

 

 

 

 

27 comentarii »

 1. Semnez:
  Mitocaru Constantin

  Apreciază

  Comentariu de Mitocaru Constantin — 9 iunie 2016 @ 07:06 | Răspunde

 2. Hristos S-a Innaltat !

  Ce ar fi fost de noi, ca popor, ca Biserica Ortodoxa, daca nu si-ar fi facut datoria fata de Dumnezeu, de popor, de urmasii lor ? NU AM MAI FI EXISTAT. VREAU SA AUD clerul si poporul acesta – daca mai este ortodox – ca refuza legalizarea homosexualitatii, ca refuza ecumenismul, ca refuza sa mai ascunda sub pres pacatele, minciunile, toate relele cu care s-au ocupat si se mai ocupa.

  Apreciază

  Comentariu de Anca Maria — 9 iunie 2016 @ 12:30 | Răspunde

 3. Dr. Bostina Petre

  Apreciază

  Comentariu de Dr.Bostina Petre — 9 iunie 2016 @ 13:31 | Răspunde

 4. Doamne ajuta!
  Va rog sa adaugati la lista de semnaturi si Asociatia crestina” Sfantul Neagoe Basarab.”.
  Multumesc,
  Laurentia Andronache
  Presedinte

  Apreciază

  Comentariu de Asociatia crestina" Sfantul Neagoe Basarab" — 9 iunie 2016 @ 14:10 | Răspunde

 5. Este textul titrat în presă cu „9 mari Asociații Ortodoxe …” nu? sau mai sînt și alte diferențe afară de lărgirea listei semnatarilor?

  Apreciază

  Comentariu de Acta Diurna — 9 iunie 2016 @ 16:47 | Răspunde

  • acesta e textul. Va trec ca si asociatia Acta Diurna, asociatia este cf legii un grup de 3 sau mai multi oameni care s-au pus de acord sa se asocieze, cu personalitate juridica, sau fara.

   Apreciază

   Comentariu de Mircea Puşcaşu — 9 iunie 2016 @ 17:38 | Răspunde

 6. semnăm și noi dacă e permis cu blogul: Blogul „Acta Diurna – registrul vieții românești”

  Apreciază

  Comentariu de Acta Diurna — 9 iunie 2016 @ 16:48 | Răspunde

 7. Ma alatur si eu semnatarilor acestei scrisori de protest.Nu sint absolut de acord cu acest sinod tilharesc.Doamne ajuta si mintuire!

  Apreciază

  Comentariu de Marinela — 9 iunie 2016 @ 19:11 | Răspunde

 8. Dam Slava lui Dumnezeu si multumim din toata inima tuturor celor care sunt parte la aceasta minunata si foarte importanta marturisire de credinta ortodoxa.
  Exceptional structurata, foarte bine documentata, concisa si alcatuita in duhul trairii veritabile ortodoxe, asa cum am primit-o de la Sfintii Parinti, ne umple inima de bucurie aceasta sinteza a framantarilor spatiului ortodox romanesc inaintea sinodului talharesc de la Creta.
  Bunul Dumnezeu sa ne ierte si sa ne intareasca in marturisirea pana la capat a Adevarului de credinta .
  „Singur Ortodoxia”.

  Apreciază

  Comentariu de Moise Letea — 9 iunie 2016 @ 21:18 | Răspunde

 9. Am semnat și voi mai semna – Paraschiva Rădoi

  Apreciază

  Comentariu de Paraschiva Rădoi — 10 iunie 2016 @ 11:44 | Răspunde

 10. Semnez, Gabriela Grasu

  Apreciază

  Comentariu de Grasu Gabriela — 10 iunie 2016 @ 11:57 | Răspunde

 11. semnam:
  Atudorei(LEU) Andrei
  Atudorei(LEU)Grigore
  Atudorei(LEU)Tudor
  Atudorei(LEU)Maria
  Atudorei(LEU)Claudia G.L.

  Apreciază

  Comentariu de atudorei LEU MARIA — 10 iunie 2016 @ 13:43 | Răspunde

 12. Va rugam treceti si numele noastre pe lista sustinatorilor demersului de mai sus:
  Lupei Liviu-Constantin
  Lupei Anca-Irina
  Lupei Maria

  Apreciază

  Comentariu de Lupei Liviu — 10 iunie 2016 @ 14:50 | Răspunde

 13. semnam si noi: Ciprian si Diana Pilan

  Apreciază

  Comentariu de ciprian si diana pilan — 10 iunie 2016 @ 18:17 | Răspunde

 14. Semnez, Constantin Langu

  Apreciază

  Comentariu de Constantin — 11 iunie 2016 @ 01:09 | Răspunde

 15. semnam: Mihaela, Codrin si Dimitrie Ignat-Popa

  Apreciază

  Comentariu de Ignat-Popa Mihaela — 11 iunie 2016 @ 21:10 | Răspunde

 16. Semnam: Costina Daniel si Costina Daniela

  Apreciază

  Comentariu de Daniel — 12 iunie 2016 @ 08:13 | Răspunde

 17. se știe care sînt ierarhii ROMÂNI participanți?

  Apreciază

  Comentariu de Acta Diurna — 15 iunie 2016 @ 17:53 | Răspunde

 18. Semnez : Ovidiu Brăduleţ cu toată familia !

  Apreciază

  Comentariu de BRADULET OVIDIU — 16 iunie 2016 @ 10:05 | Răspunde

 19. Semnez alaturi de cei de aici VLAD IONEL

  Apreciază

  Comentariu de Ionel — 21 iunie 2016 @ 18:38 | Răspunde

 20. este adevarat tot ce s-a spus in aceasta scrisoare.

  Apreciază

  Comentariu de pirvu ionel — 4 august 2016 @ 19:11 | Răspunde

 21. Semnez Neagu Cristina

  Apreciază

  Comentariu de Neagu Cristina — 19 septembrie 2016 @ 12:56 | Răspunde

  • Nu stiu domnule multe lucruri despre fenomen in plus sunt putin necunoscator in tainele religioase dar sigur ca impartasesc ideile clerului credintei mele ortodoxe careia ii apartin si subscriu la solicitarile si doleantele acestuia. dr.Bostina Petre

   Apreciază

   Comentariu de Bostina — 20 septembrie 2016 @ 04:18 | Răspunde

 22. Este trist ca se trimit acest fel de scrisori catre ierarhii nostri, in care sunt loviti si acuzati de tot felul de lucruri. Cu judecata cu care ii judecati, cu aceea veti fi judecati si dvs. de catre Iisus Hristos.
  Ce usor este sa critici! Dar ia puneti-va dvs. in locul ierarhilor nostri! Nu cred ca ati fi mai buni.
  Nu cred ca ii meritati pe acesti ierarhi. Din cauza dvs. si a altora, care au starnit zazanie in BOR, cine stie la ce destabilizare a Bisericii noastre se va ajunge. SI se vor bucura strainii si sectele.
  Nu cred ca ati inteles spiritul acestui Sinod din Creta. Cred ca strecurati tantarul si inghititi camila…
  Rusine celor care nu isi respecta conducatorii!

  Apreciază

  Comentariu de Andreea — 19 februarie 2017 @ 19:11 | Răspunde

 23. Astea sunt semnele sfarsitului fratilor , va indemn sa ne rugam mai mult si sa ne axam mai mult pe partea Duhovniceasca ca sunt vremuri grele , sa ne apropiem mai mult de Dumnezeu si sa il marturisit in credinta cea Adevarata si sa luam exemplu pe Sf. parinti care au fost impotriva ereziilor facute de ierarhii din vremea aceea.

  Apreciază

  Comentariu de Andrei Scaueru — 4 iulie 2017 @ 14:28 | Răspunde

 24. Eu: Scaueru Andrei Georgian sunt impotriva acestui sinod din Creta

  Apreciază

  Comentariu de Andrei Scaueru — 4 iulie 2017 @ 15:10 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: